شكستگی رفع بلاست... ولی... باور نمی كند دلم...؟؟!

غفلت کردم،
لحظه ای
دلم جایی گیر کرد و
تمام زندگی ام نخ کش شد..!!!